วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564

08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 – 09:15 น. พิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 14    และระดับนานาชาติครั้งที่ 1
09:15 – 10:45 น. ปาฐกถาพิเศษโดย อาจารย์พัฒนพงศ์  แสงธรรม
10:45 – 11:00 น. รับประทานอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม
11:00 – 12:00 น. การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ จำนวน 3 ห้องนำเสนอ
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30 น. ปาฐกถาพิเศษโดย David  Norcross
14:30 – 14:45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14:45 – 16:30 น. การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ จำนวน 3 ห้องนำเสนอ