วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 – 10:30 น. ปาฐกถาพิเศษโดย Fulbright  Specialist
10:30 – 10:45 น. รับประทานอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10:45 – 12:00 น. การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ จำนวน 3 ห้องนำเสนอ
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 15:00 น. การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ จำนวน 3 ห้องนำเสนอ
15:00 – 15:15 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
15:15 – 16:30 น. การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ จำนวน 3 ห้องนำเสนอ